ΑΠΥ - Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών

2011-05-11 18:43

Η έκδοση 2.33 του λογισμικού ΔΙΑΣ (ΜΟΝΟ στα πακέτα ΔΙΑΣ-Τιμολόγηση και ΔΙΑΣ-Επιχείρηση) ενσωματώνει τον τύπο συναλλαγής "ΑΠΥ - Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών", με παρακράτηση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ) 20%.

Το λογισμικό έχει προσαρμόσει τον μηχανισμό καταχώρισης ΑΠΥ για να συμβαδίζει με τη νέα οδηγία του ΚΒΣ βάση της οποίας ΑΠΥ με ποσά μικρότερα των τριακοσίων (300) ευρώ δεν χρειάζεται να έχουν παρακράτηση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ) 20%. Έτσι ο μηχανισμός αφήνει ελεύθερο προς επεξεργασία το αντίστοιχο πεδίο παρακράτησης για ποσά ίσα ή μικρότερα των τριακοσίων (300) ευρώ και το κλειδώνει για ποσά μεγαλύτερα των τριακοσίων (300) ευρώ.

Πίσω