Έκδοση 2.02

2009-06-29 12:00
 • Καρτέλα επαφών
  Το έντυπο "Υπόλοιπα συναλλασσόμενου" βρίσκεται στο κουμπί "Έντυπα".
 • Καρτέλα Απαίτησης
  νέο έντυπο "Έντυπο Απαίτησης"
 • Μετατροπές
  "Δημιουργία παρόμοιας απαίτησης"
  "Δημιουργία Είσπραξης από την Απαίτηση"
   (ΔΙΑΣ :: Συναλλαγές)
   "Δημιουργία Προσφοράς από την Απαίτηση"
   (μόνο στα ΔΙΑΣ :: Προϊόντα, ΔΙΑΣ :: Επιχείρηση)
 • Προσφορές
  δυνατότητα δημιουργίας προσφορών
  (μόνο στα ΔΙΑΣ :: Προϊόντα, ΔΙΑΣ :: Επιχείρηση)
 • Αναφορές
  "ΦΠΑ Μηνός", "ΦΠΑ Τριμήνου"
  αφαιρέθηκε η παράμετρος "'Έτος"
Πίσω