Έκδοση 2.44

2013-02-20 10:43
 • Διαχωρισμός σε Προϊόντα και Υπηρεσίες
  Ο διαχωρισμός εξυπηρετεί την ορθολογικότερη καταχώρηση και κατηγοριοποίηση στην βάση δεδομένων καθώς και την ορθή καταχώριση προϊόντων/υπηρεσιών στα αντίστοιχα παραστατικά. 
  Για παράδειγμα, ΔΕΝ επιτρέπει να καταχωρηθούν Προϊόντα  σε ΤΠΥ – Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, όπως ΔΕΝ επιτρέπει να καταχωρηθούν Υπηρεσίες σε ΤΔΑ – Τιμολόγιο Δελτίο Αποστολής.
  Με αυτή την προσθήκη όσα προϊόντα ήταν καταχωρημένα θεωρούνται Προϊόντα και όχι Υπηρεσίες. Οι χρήστες που χρησιμοποιούν παραστατικά που περιλαμβάνουν παροχή υπηρεσίας πρέπει να διορθώσουν τις καταχωρίσεις στον κατάλογο προϊόντων που χρησιμοποιούνται σαν υπηρεσίες, αλλάζοντας την τιμή του πεδίου Κατάσταση από Ενεργό Προϊόν σε Ενεργή Υπηρεσία στην καρτέλα Προϊόντος.
 • Τιμολόγιο Αγοράς Αγαθών από Ιδιώτη με χαρτόσημο 3,6%
  Νέο μηχανογραφημένο παραστατικό με σήμανση.
 • Νέα αναφορά Αναλογικό τέλος χαρτοσήμου Μηνός
 • Στα Έντυπα εμφανίζονται τα πεδία Τρόπος Παράδοσης και Όροι Πληρωμής μόνο αν έχουν προηγουμένως συμπληρωθεί στην καρτέλα συναλλαγής
 • Έντυπο Υπόλοιπα Συναλλασσομένου.  
  Διορθώθηκε σφάλμα όπου δεν εμφανιζόταν το πρώτο υπόλοιπο του συναλλασσομένου.
Πίσω