Κατά την εκκίνηση του ΔΙΑΣ εμφανίζεται μήνυμα "Το Dias.exe είναι κατεστραμμένο και δεν μπορεί να γίνει ανάγνωση" και δεν μπορώ να εισέλθω στο πρόγραμμα. Τι πρέπει να κάνω;

2012-03-12 11:51

Το αποθηκευτικό σας μέσο έχει τραυματιστεί και εμφανίζονται σφάλματα στην επιφάνεια ανάγνωσης. Αυτό μπορεί να οφείλεται είτε σε ανώμαλο τερματισμό του υπολογιστή είτε στο φαινόμενο γήρανσης του USB δίσκου (στην περίπτωση εγκατάστασης σε USB δίσκο). Τα σφάλματα αυτά είναι συχνότερα σε αφαιρούμενες μονάδες αποθήκευσης (π.χ USB Flash disk). Συνιστούμε την χρήση φορητού σκληρού δίσκου USB.

Τα σφάλματα δίσκου είναι κρίσιμα και μπορεί να οδηγήσουν σε οριστική απώλεια των δεδομένων σας. 

Για την επαναφορά δοκιμάστε:

  1. Αποθηκεύστε τα αντίγραφα ασφαλείας της βάσης δεδομένων σε άλλο αποθηκευτικό μέσο
    ο ΔΙΑΣ κρατάει αντίγραφα των τελευταίων επτά ημερών μέσα στον φάκελο Autobackups καθώς και αντίγραφα ασφαλείας των βάσεων κατά τις αναβαθμίσεις μέσα στον φάκελο DB-Backup. Οι φάκελοι αυτοί βρίσκονται μέσα στον φάκελο εγκατάστασης του ΔΙΑ π.χ. C:\Dias.
     
  2. Eκτελέσετε τον Έλεγχο σφαλμάτων δίσκου των Windows
  3. Εκτελέστε το ΔΙΑΣ. Αν το πρόβλημα παραμένει τότε προτείνουμε να εγκαταστήσετε το ΔΙΑΣ σε φορητό USB δίσκο ή σε σταθερό υπολογιστή (PC ή Laptop)

 

Πίσω